Thursday, February 21, 2008

Awww, cuddly lil' bastards.


bevo, originally uploaded by msrinivasa.

Also cuddly, msrinivasa's dog Kingston.

0 comments: